Ōyō kyōiku shinsen chizu sugoroku : Dai Nihon Teikoku no bu [graphic].