Shinpan Nihon meisho meibutsu tobimawari sugoroku [graphic].