Nihon Meisho kyūseki shinbutsu meguri dōchū sugoroku [graphic].