Niigata Mitato yori Ōshū Aizu tōri Edo iri dōchū annai meguri sugoroku [graphic].