Shinpan gofunai ryūkō meibutsu annai sugoroku [graphic].