Shinpan shōbai orai shoshoku no nigiwai tobimawari sugoroku [graphic].