Usui-gun Matsuida-machi shōgyō hanei sugoroku [graphic].