Matsusaka jitsugyō daibenkyōka annai sugoroku [graphic].