Covers: Chiri rikishi kyōiku tetsudō sugoroku [graphic].