Covers: Warabe zenʼaku dōchū furiwake sugoroku [graphic].