Covers 2: Zenʼaku sugoroku gokuraku dōchū zue [graphic].