Browse All

1868
Ruizando
Hokkaido zenzu.
Pocket Map
1869
Anonymous
Hokkaido kokugun meisaizu.
Pocket Map
1870
Anonymous
Hokkaido 11-kakoku zu.
Pocket Map
1874
Hikida, Toryu
Cover: 4. Dai Nihon Teikokuk …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
Contents: 4. Dai Nihon Teiko …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
4:2. Dai Nihon Teikokukai ry …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
4:3. Dai Nihon Teikokukai ry …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
4:4. Dai Nihon Teikokukai ry …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
4:5. Dai Nihon Teikokukai ry …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
4:6. Dai Nihon Teikokukai ry …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
4:7. Dai Nihon Teikokukai ry …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
4:8. Dai Nihon Teikokukai ry …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
4:9. Dai Nihon Teikokukai ry …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
4:10. Dai Nihon Teikokukai r …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
4:11. Dai Nihon Teikokukai r …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
4:12. Dai Nihon Teikokukai r …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
4:13. Dai Nihon Teikokukai r …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
4:14. Dai Nihon Teikokukai r …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
4:15.Dai Nihon Teikokukai ry …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
4:16-17.Dai Nihon Teikokukai …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
4:18. Dai Nihon Teikokukai r …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
4:19-21. Dai Nihon Teikokuka …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
4:22-26. Dai Nihon Teikokuka …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
4:27. Dai Nihon Teikokukai r …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
4:28. Dai Nihon Teikokukai r …
Chart Atlas
1876
Asano, Meido; Setsuda, Magos …
Hokkaido yakuzu Ryukyu Shoto …
Pocket Map
1876
Lyman, Benjamin Smith, 1835- …
Nihon Ezo chishitsu yoyaku n …
Pocket Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Cover: Dai Nihon bunkoku yoc …
Case Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Dai Nihon bunkoku yochi zenz …
Case Map
1879
Asano, Meido; Kamio, Ten
Hokkaido yakuzu Ryukyu Shoto …
Pocket Map
1883
Yoshida, Shin
Cover: Hokkaido enkaizu.
Case Map
1883
Yoshida, Shin
Hokkaido enkaizu.
Case Map
1884
Hokumeisha
Hokkaido shukueki ritei ryak …
Pocket Map
1892
Tanaka, Takichi
Shinsen Hokkaido zenzu.
Pocket Map
1895
Shimizu, Ikunosuke
Dai Nihon chizu.
Pocket Map
1895
Shimizu, Ikunosuke
Dai Nihon chizu.
Pocket Map
1895
Shimizu, Ikunosuke
Dai Nihon chizu.
Pocket Map
1895
Shimizu, Ikunosuke
Dai Nihon chizu.
Pocket Map
1895
Shimizu, Ikunosuke
Dai Nihon chizu.
Pocket Map
1897
Hokkaido (Japan)
Hokkaido tetsudo senrozu.
Pocket Map
1902
Tanaka, Takichi
Shinsen Hokkaido zenzu.
Pocket Map