Browse All

1888
Tokyo Asahi Shinbunsha
Dai Nippon Teikoku Taiwanto …
Pocket Map
1895
Sagano, Hikotaro
Teikoku Dai Nihon shinryobu …
Pocket Map
1895
Fujioka, Sohe
Kokumin Shinbun furoku Taiwa …
Pocket Map
1895
Hayakawa, Kumajiro
Jissoku Taiwan shinchizu.
Pocket Map
1895
Komiya, Kansei
Teisei saihan Taiwan chizu.
Case Map
1896
Goto, Jotaro
Kaisei Taiwan shomitsu chizu …
Pocket Map
1897
Shigei, Kakutaro
Dai Nippon Teikoku Taiwanto …
Pocket Map