Browse All

1902
Hirooka, Kenjino; Simizu, Yo …
Kyoto-shi jitchi sokuryo chi …
Separate Map